transversal, adaptada i significativa

L’educació infantil i primària són les dues etapes cabdals en la formació d’una persona. Per una banda, inicien la formació bàsica i, per altra, estableixen les bases del desenvolupament acadèmic i personal dels alumnes, que es completarà en l’educació secundària obligatòria i s’ampliarà amb els estudis de grau superior. Per aquesta raó, és essencial que s’afavoresquin al màxim tant els processos d’aprenentatge com la motivació per aprendre nous coneixements.

Emperò, el coneixement de base conceptual no s’aprèn al marge del seu ús, del “saber fer”; tampoc s’adquireix un coneixement procedimental en absència d’un coneixement de base conceptual que permeti donar sentit a l’acció que es du a terme. És per això que la nostra finalitat és potenciar les competències dels alumnes per facilitar-los l’adquisició de recursos procedimentals i conceptuals que els permetran assolir amb èxits els desafiaments acadèmics posteriors.

principis metodològics

comunicació

Utilització del llenguatge com a instrument per a l’expressió i comprensió oral i escrita


cultura

Preservació de la cultura pròpia i valoració d’altres comunitats


operacions

Utilització dels nombres, símbols i formes d’expressió i raonament matemàtic


informació

Optimització de les habilitats per recollir la informació i transformar-la en coneixment

aprenentatge

Ús d’habilitats per iniciar-se a l’aprenentatge i ser capaç de fer-ho autònomament


autonomia

Adquisició de valors i actituds per formar-se i aprendre a través de l’experiència


món

Interacció amb el món físic i preservació de la vida


societat

Cooperació per a l’exercici d’una ciutadania democràtica i societat plural

0
alumnes

0
mestres

0
ambients

0
comunitats

Cada gest d’una criatura pot ser el previ d’una genialitat, ha de tenir lloc perquè nosaltres ens sorprenguem.

Malaguzzi

competències bàsiques

comunicació lingüística
100%
artística i cultural
100%
tractament de la informació i competència digital
100%
autonomia i iniciativa personal
100%
matemàtica
100%
aprendre a aprendre
100%
coneixement i interacció amb el món físic
100%
social i ciutadana
100%

L’aprenentatge per competències afavoreix els propis processos d’aprenentatge i la motivació per aprendre, a causa de la forta interrelació entre els components.Les habilitats, les capacitats, les destreses, les actituds i els continguts que assoleixin, fins i tot partint de l’entorn més proper, no seran complets, per tant, si no s’insereixen en el seu context.

decret de currículum 32/2014 de 18 de juliol

Llegir més

mestres

El rol del docent és fonamental, ja que ha de ser capaç d’acompanyar als alumnes de manera respectuosa amb els ritmes i les inquietuds de cada un. Ha de dissenyar ambients d’aprenentatge que possibilitin la resolució de situacions problemàtiques i l’aplicació de coneixements. On l’alumne sigui el protagonista de la pròpia experiència aportant la pinzellada de color dins el context neutre que ofereix l’escola.


preguntes freqüents

Com es treballa el currículum?


Les experiències que decideixen viure els alumnes responen a les seves inquietuds i necessitats i van construint un bagatge curricular que, en molts casos, supera el nivell que es demanaria. El mestre acompanya l’alumne per assegurar la consecució dels dos objectius; el currículum i les vivències satisfactòries. Cada espai està pensat per proporcionar l’aprenentatge de continguts curriculars que se’ns demana.


Existeixen criteris d’avaluació?


Tot i que treballam l’autoavaluació dels alumnes, els mestres avaluam a partir de les competències bàsiques. El mestre parteix de les observacions directes de les experiències dins els ambients, posant interès en la situació del procés que es troben els infants.


Utilitzen llibres de text?


No. Com que treballam el currículum a partir de les necessitats i la realitat de l’infant, un llibre de text no respondria al que es refereix a organització, temporització o nivell d’aprofundiment. Cal dir que sabem el què és i que, com que a l’escola n’hi ha d’altres cursos, en qualque ocasió qualque alumne el fa servir per consultar una definició o explicació.


Aquesta metodologia, pot dificultar estudis posteriors?


Potenciam l’autonomia i autocontrol en l’aprenentatge i fomentam la capacitat creativa dels infants, això els farà encarar els pròxims estudis amb curiositat, seguretat i originalitat.

Seran alumnes crítics i constructius, que sabran fer feina amb equip i resoldre situacions de manera restaurativa. Seran alumnes que sabran trobar significat al què facin.

Puig de na Fàtima

L’escola pública de Puigpunyent

  • info@cppuigdenafatima.com
  • 971 614 215
  • c. de sa Vela 65