Wonder, els Lledoners vos conviden a veurer-la plegats.